Vision

Den korte vision for ”Pilgrimshuset Maribo”:

I vores travle hverdag er der brug for at finde tid og rum til refleksion, ro og fordybelse.
I pilgrimshuset tilbyder vi pilgrimsvandringer, meditation, retræte, samtaler om vigtige livsspørgsmål, etik, m.v. – og dermed skaber rammerne for mødet med næstekærligheden, barmhjertigheden, stilheden og freden.

Mange har behov for et fredfyldt sted, en ”helle” i hverdagen. Uanset om det foregår i kirkerummet eller som vandringer i naturen eller i levende bymiljøer. Det er tiden og ”rummet” til eksistentiel refleksion og eftertanke, som tæller – en sjælden ”gave” midt i en travl hverdag.

Pilgrimshuset er et økumenisk (fælleskirkeligt) samarbejde mellem folkekirken, Birgitta Klosteret og andre lokale grupper, hvor der bygges bro mellem kirken og det omgivende samfund.

Initiativtagerne bag Pilgrimshuset i Maribo er Refugiet Lolland-Falster, med biskop Steen Skovsgaard i spidsen. Refugiet har ønsket at skabe et folkekirkeligt rum for fordybelse i tro og eksistens.

 

Hvad er formålet med et Pilgrims- og besøgscenter i Maribo?

(Den uddybende begrundelse for Pilgrimshuset)

P5080043 NBPilgrimsvandringer og retræter er under markant udvikling over alt i Europa og vinder nu også frem i Danmark. I løbet af de sidste 15 år er en stor folkelig interesse groet frem over hele landet. Interessen udtrykker et stigende behov for eftertænksomhed og refleksion over eksistentielle, spirituelle og religiøse forhold, koblet med en sund længsel efter at bevæge sig i naturen og genopdage kulturelle værdier.

Lolland- Falster har et særligt potentiale gennem en smuk, varieret natur og en bygnings-og kulturhistorisk tradition. Det er således hensigten at udvikle et netværk af pilgrimsvandringsruter, som med udgangspunkt i et pilgrims- og besøgscenter i Maribo kan være med til at styrke pilgrims- og vandre-interessen, og få mennesker til at interessere sig for den store kulturarv, som gemmer sig i de mange kirker i stiftet. Samtidig med dette ønsker vi at skabe rum for stilhed og fordybelse, gennem varierede retræte-tilbud og naturvandringer.  

Projektets særlige indhold er at udvikle ejendommen Klostergade 16-20 til et pilgrims- og besøgscenter. Pilgrimscenteret vil være basis for initiativer knyttet til Domkirken, Klosterruinen og Birgitta-søstrenes Kloster. Pilgrimscenteret kan danne rammen om en række aktiviteter, dels knyttet til Refugiet Lolland-Falster, dels til Klosterruten og andre turist- og pilgrimsrelaterede aktiviteter.

Kommende aktiviteter

P5080189
Pilgrimscenteret skal danne rammen om en række aktiviteter i relation til pilgrimsvandringer på Klosterruten, lokale pilgrimsruter, og andre turist- og pilgrimsrelaterede aktiviteter. Centeret vil desuden være et lokalt mødested, hvor mennesker i forskellig livssituationer vil kunne finde støtte og opmærksomhed, herunder sjælesorg og mulighed for at mødes i selvhjælpsgrupper. I dette er retræte-tilbuddene, altså det at tilbyde ”ro til tro”, en vigtig del af indsatsen.  

Sommerhalvåret vil være præget af udadvendte aktiviteter, pilgrimsvandringer, sommercafé, kulturelle og turismemæssige aktiviteter, åben butik, tilbud om overnatning på herberget, samlinger for pilgrimme, m.v. - medens vinterhalvåret vil være mere lokalt orienteret med møde- og kursusaktiviteter og samtalemuligheder; altså et mere diakonalt perspektiv.   

Aktiviteterne i huset tænkes på denne måde at følge en årsrytme. I sommerhalvåret lægges der vægt på at modtage gæster udefra, mens aktiviteterne i vinterhalvåret primært retter sig mod byen og lokalområdet. Huset vil kunne bruges af lokale foreninger, og der vil være kursusvirksomhed, retræter, samtalegrupper, m.v.. Vinterhalvåret får således fokus på sociale og eksistentielle aktiviteter, som tager højde for de behov, som er i byen og i omegnen. Caféen og de øvrige mødelokaler vil kunne bruges som ramme for disse aktiviteter.

Projektets diakonale perspektiv

P5080146 copy
Projektets diakonale perspektiv består særligt i den mulighed, som pilgrimscenteret rummer for at blive et bredt mødested for flere befolkningsgrupper, herunder for samtalegrupper, lokale patientforeninger, m.v. Det er ønsket, at huset skal danne rammen for eksistentielle møder mennesker imellem, både formelt og uformelt.

Det, at pilgrimsvandring er i fokus giver en særlig mulighed for samtale – ikke mindst om tros- og eksistensspørgsmål. Når man vandrer sammen, opstår der en særlig form for kontakt, og ofte er det muligt at komme ind på livsspørgsmål, som man normalt ”går uden om”. Det er erfaringen, at pilgrimsvandring er et godt rum for sjælesorg, særligt når man går lange strækninger i fællesskab. Det at hvile og dvæle i naturen, og selve måden en vandring kan være bygget op på – for eksempel med stationer, hvor man reflekterer undervejs, og får opgaver at tænke over, mens man går - giver en unik mulighed for nye måde at drøfte store livsspørgsmål.

Eksempler på rum for disse møder kan også være selvhjælpsgrupper, som samles. AA-grupper, sorggrupper, m.v. har behov for et hjemsted - og der findes mange tilsvarende grupper, idet mennesker har behov for at dele deres nød og finde nye veje i livet. Det er vores håb, at pilgrimshuset kan være ramme for dannelsen af grupper som dette.  

En anden dimension af det diakonale er den genoprettelse, som det er muligt at skabe i gruppen af frivillige, som er med til at drive centeret. Der skal både være plads til såkaldt ”ressourcestærke” og ”ressourcesvage” i frivillig-gruppen. I samarbejde med Lolland kommune er det håbet at kunne få mennesker, som er faldet ud af arbejdsmarkedet i jobtræning, blandt andet i forbindelse med caféen. På den måde kan det at være frivillig i centeret – hvor hovedopgaven bliver at være med til at skabe et gæstfrit miljø – i sig selv skabe ny mening for dem, som er med, og være med til at hjælpe på vej, i nye livsretninger.  

Det er desuden tanken, at pilgrimsruterne skal være med til skabe forbindelseslinjer mellem de mange kirker i Lolland-Falster stift, således at de enkelte menigheder, der har lyst til at engagere sig i at modtage pilgrimme, bliver en del af netværket. På den måde kan pilgrimsvandringen blive en ansporing til nyt liv i nogle af de mindre kirker, og det er oplagt at sikre et samarbejde med de diakonale initiativer, som der arbejdes på, rundt omkring i de enkelte sogne, således at for eksempel de aktive i menighedsplejerne er med til at drøfte initiativer, hvor pilgrimsvandring og diakoni kan gå hånd i hånd.

Inspirationen fra Vadstena – og sammenhængen med Maribos historie
P5080047
Maribo kloster og klosterkirke blev grundlagt år 1416 som søsterkloster til Birgitta klosteret i Vadstena. Det falder derfor naturligt, at Maribo bliver et fremtidigt centrum for pilgrimsaktiviteter på Lolland-Falster.

Tanken om en base af denne karakter er inspireret af Pilgrimscenteret i Vadstena i Sverige. Det blev dannet i midten af 1990´erne med støtte fra Linköping stift. I Vadstena ligger centeret i nær tilknytning til Klosterkirken, og samtidig tæt på Birgitta-søstrenes kloster. Dette har dannet grundlag for et veludviklet økumenisk samarbejde i byen, og givet liv til Klosterkirken i Vadstena.

I Maribo er de samme forudsætninger tilstede som i Vadstena – et levende, aktivt kloster i Birgitta-traditionen, en Domkirke, en middelalderlig klosterruin og smukke rekreative omgivelser omkring Maribo søerne.  Væsentligt er ikke mindst hele Birgittas vægtige historie, som giver begge byer et særligt ”skær”, som virker tiltrækkende på pilgrimme og andre besøgende fra mange dele af verden, særligt Norden og Tyskland.

Maribo er en central, gammel købstad og Domkirkeby midt på Lolland med 5.936 indbyggere (2013). Maribo har i historisk perspektiv været et åndeligt og kulturelt samlingssted, bl.a. som tidligere amtshovedstad og nuværende sæde for både Domkirke og Lolland Kommunes administration.

Husets beliggenhed - i øverste ende af Klostergade - forbinder Domkirken, Klosterruinen og stierne ved Maribosøerne.  Alene bygningens placering ved Domkirken, klosterruinen og den smukke søfront er enestående og giver et unikt potentiale for udviklingen af pilgrimscenteret. Der er dagligt mange mennesker, som tiltrækkes af områdets særlige atmosfære, dels som en naturoplevelse og dels som et historisk og kulturelt mødested. Stedet er derfor allerede et yndet udflugts- og turistmål og besøges årligt af ca. 50.000 mennesker.

Restaurering af huset
P5080120
Ejendommen Klostergade 16-20 er opført som enkesæde år 1893 og blev for ca. 12 år siden istandsat med nyt tegltag og vinduer, men har i de senere år stået ubenyttet hen. Ejendommens placering, historik og arkitektoniske udtryk giver et godt grundlag for at udvikle stedet til Pilgrims- og besøgscenter. I projektet indgår tillige indretning af stedets gårdhave til et attraktivt opholds- og mødested med udsigt til Domkirken, Maribo sø og Klosterruinen.

Ejendommen skal ombygges i god tradition efter dansk byggeskik; i enkel, men gedigen materialekarakter. Midlerne til istandsættelsen er primært bevilget af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal. (se vedhæftet bilag, samt pressemeddelelse på http://www.erhvervsretraeter.dk/index.php/et-nyt-initiativ).

Arbejdet med at renovere huset er allerede i fuld sving, og forventes at være færdigt i foråret 2016, i forbindelse med byens 600 års jubilæum. Projektet kan få almen betydning for Lolland-Falster på et åndeligt/ kulturelt niveau og kan betyde et løft for landsdelens fremtidige status.

Organisering
P5080185
Projektet er organiseret under den erhvervsdrivende fond Refugiet Lolland-Falster, som også er den instans, der forvalter projektmidlerne.

Ud over selve byggeaktiviteten er der nedsat en arbejdsgruppe, som arbejder på at etablere det organisatoriske grundlag for centeret. Stedets daglige virksomhed vil primært bygge på frivillig arbejdskraft, med bistand fra områdets præster. Stiftet har desuden midlertidigt etableret et pilgrimspræsteembede på 50%.

Der arbejdes for at udvikle et koncept for pilgrimscenterets virksomhed og drift, herunder udviklingen af et frivilligt netværk, lokalt og på landsplan, som kan danne grundlag for centrets daglige aktiviteter. Der er til dette formål etableret foreningen ”Pilgrimshuset i Maribo”.

Pilgrimsvandringer skal organiseres og kortlægges og der udvikles koncept for ”pakkeløsninger” for besøgende, der ønsker at opleve området. Til udviklingen af pilgrimsruterne har vi modtaget betydelige fondsmidler. Dette viser, at der er ”grøde” i denne indsats, ikke mindst fordi Lolland-Falster har et udviklingspotentiale i denne retning.

Følgende primære aktører er med i udviklingen af projektet:

 • Refugiet Lolland-Falster, v. formand Biskop Steen Skovsgaard, samt Refugiets bestyrelse.
  Foreningen Pilgrimshuset i Maribo, v. Idéudviklingsgruppen
  Byggeudvalget, v. formand Aksel Føns Johnsen
  Arkitektrådgiver A/plan arkitekter, v. Kjeld Andersen
  Domprovstiets menighedsråd, v. formand Bent Normann Olsen (også formand for stiftsrådet)
  Pilgrimspræst Elizabeth Knox-Seith, daglig leder.


Kommunikation og marketing vil primært foregå i relation til de netværk, som lokalt, regionalt og internationalt bærer centeret, men også via lokal presse, annoncering, kontakt til turistaktører, landsdækkende og lokale hjemmesider, Facebook m.v.

Der er etablereret en hjemmeside for foreningen, og arrangeret temadag med henblik på at skabe øget synlighed og lokal opbakning fra organisationer og frivillige.  Der arbejdes fortsat på at udvikle foreningens hjemmeside, samt at skabe formidlingsmateriale omkring arbejdet. Her ses linket til den endnu ikke helt færdige hjemmeside: http://www.pilgrimshusetmaribo.dk/index.php

Netværksdannelse
P5080061 copy
Centerets aktiviteter er vidt favnende med café, herberg, butik, udstilling og møde-/ konferencefaciliteter. Det vil være et mødested for ”den gode fortælling”, hvor mennesker mødes på en uformel måde og med et åbent sind.  

Når Pilgrimscenteret er realiseret, vil det indgå i et internationalt net af pilgrimsruter, som forbinder Lolland-Falster med Europa og Skandinavien - et ”åndeligt Femern-Belt”. Der er allerede et samarbejde med pilgrimscentrene i Vadstena, Göteborg og Lund, pilgrimscenteret i Hamborg, samt en række andre lokale og regionale pilgrimsaktører, herunder Roskilde Domkirke. Dette netværk er under stadig udvikling. Dette betyder, at pilgrims- og besøgscenteret i Maribo vil indgå i et landsdækkende og interregionalt samarbejde med mange andre parter.

Samarbejdet med lokale aktører, leverandører af grønne og bæredygtige produkter, turistorganisationer m.v. kan formodentlig på sigt indebære en forøget lokal omsætning og flere arbejdspladser. Brugergrupper vil være et bredt udsnit af lokalbefolkningen, turister og pilgrimme.

En effekt af projektet er den netværksdannelse, det allerede har medført, og som i de kommende år yderligere vil udbygges. Vi har gode samarbejdsrelationer til Lolland og Guldborgssund kommuner, til turistbranchen, til Business Lolland-Falster, til den brede del af kirkelivet både i stiftet og uden for stiftet, og til lokale beboere i Maribo. Desuden er der et nært samarbejde med pilgrimsaktører i resten af landet. Særligt er vi lige p.t. ved at udvikle relation til et større netværk på Møn, knyttet op til Møns Museum, hvorfra der arbejdes med projektet ”Camønoen”, støttet af Real Dania.   Derudover er der løbende kontakt til pilgrimsforeninger i Ålborg, Viborg, Silkeborg, Sønderjylland, Fyn, Roskilde, Nordsjælland, Køge, m.v. Samt til interregionale aktører, f.eks. Vadstena Pilgrimscentrum i Sverige, Nidaros Pilgrimsgård i Norge, Sankt Jakobi Kirke i Hamborg, m.v.

Det er vor forventning, at dette brede netværk dels vil føre til en styrkelse af besøgstallene i Maribo og på Lolland-Falster som helhed, dels vil have effekt i form af yderligere netværksdannelse parterne i mellem. Betydningen af den slags samarbejdsrelationer kan være svære at måle i praksis, men på sigt kan det have en positiv effekt i form af kontaktdannelse både lokalt, regionalt, og interregionalt.

Kirke på Landet.
P5080015
Det er vort håb, at projektet kan bidrage til inspiration i forhold til det at være kirke på landet, særligt i et udpræget udkantsområde. Ønsket er at samarbejde med de initiativer af diakonal art, som allerede foregår i stiftet, og til det formål er vi i kontakt med Diakoniudvalget (se http://www.lfstift.dk/39-artikler/1102-diakoniudvalget-fokusomrader-2014-og-visioner-for-2015).

Landsognene kan styrke det sociale arbejde, lokalt, og sikre relationer mellem forskellige sociale institutioner. Disse aktiviteter er i sig selv fællesskabsbærende, og derfor vil vi gerne i dette projekt beskrive de udviklingsprocesser, vi går igennem, og evaluere på det tværgående samarbejde med kommunerne, turistorganisationerne og de mange andre lokale og interregionale aktører. Vi arbejder med en ny måde at være kirke på, en ny måde at række ud til lokalsamfundet, gennem den utraditionelle aktivitet, som pilgrimsvandring er. Pilgrimsvandringens fordel er, at den bevæger sig over grænser, og dermed ikke er bundet til bestemte sogne – men tværtimod i sit væsen kan være med til at forbinde både sogne og mennesker. Styrken ved pilgrimsvandring er, at det giver folk lejlighed til selv at gøre noget, til at definere det, de gerne vil. Det er enkelt og ligefremt – og kan på den måde være en opfordring til, at man i lokalsamfundet går videre med andre initiativer.  

På sigt håber vi at kunne bidrage med vidensopsamling og formidling, som kan være vigtig i de kommende års overvejelser over, hvad det er at være ”kirke på landet”. Vi håber således også, at projektet kan være inspiration til initiativer i andre stifter.

Elizabeth Knox-Seith, 29. juni 2015